Gegevens

Vlag KameroenKameroen gegevens

 

Geschiedenis

Bronnen: o.a

Ministerie van Buitenlandse zaken en Wikipedia

Kameroen, officieel de Republiek Kameroen (Frans: République du Cameroun, Engels: Republic of Cameroon) is een land in West-Afrika, ontstaan op 1 januari 1961 door samenvoeging van het door Frankrijk gekoloniseerde land en een deel van Brits Kameroen. Voor de Eerste Wereldoorlog was Kameroen een Duitse kolonie. Kameroen heeft 23.130.708 (2014) inwoners. Kameroen kent een politiek stabiel klimaat, en is daardoor in staat geweest om een goede infrastructuur op te bouwen. Ook kent het land goede landbouw en olie-industrie. Er zijn bewegingen gaande in de richting van democratie, maar tot dusver is de macht in het land in handen van een kleine minderheid. De huidige president is Paul Biya en de premier is Philémon Yang.

Kameroen behoorde tot in de tachtiger jaren tot één van de meest welvarendste landen van Afrika. Sindsdien is de situatie verslechterd, hetgeen haar weerslag heeft op de sociale situatie in het land. Tot op heden is er geen sprake van ernstige problemen in de voedselsituatie. Kameroen is zowel door Duitsland, het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk gekoloniseerd geweest. Na de Eerste Wereldoorlog werd het sinds 1884 Duitse protectoraat Kamerun verdeeld onder Groot-Brittannië en Frankrijk. De twee delen gingen in 1961 samen en vormden de onafhankelijke Federale Republiek Kameroen. Ahmadou Ahidjo, sinds 1958 premier van Frans Kameroen, werd de eerste president.

In 1972 sprak de bevolking zich in een referendum uit vóór een eenheidsstaat. Ondanks de met name in het Engelstalige deel van Kameroen ontstane onvrede over de autocratische wijze waarop Ahidjo regeerde, werd hij (als enige kandidaat) in 1980 wederom herkozen. In 1982 trad Ahidjo af en werd opgevolgd door zijn Premier, Paul Biya, een Bulu-Bulu uit het zuiden van Kameroen. Biya is sindsdien onafgebroken president geweest

In januari 1984 werd Biya (als enige kandidaat) herkozen en kreeg Kameroen haar huidige naam, République du Cameroun. De officiële talen zijn Engels en Frans. Het land bestaat uit vele stammen en religies die relatief goed samenleven. Vanuit het Anglophone deel word soms geklaagd over achterstelling en in het zuiden is een afscheidingsbeweging actief. De traditionele machtsstructuren kunnen actief zijn zolang zij niet in conflict raken met de centrale regering.  De meest gewelddadige coup-poging in de geschiedenis van onafhankelijk Kameroen vond plaats in 1983. In 1992 vond de eerste meer partijenverkiezingen plaats waarbij Biya tot President werd verkozen. Tijdens de verkiezingen van 1997 en 2004 werd hij herkozen. Lokale en parlementaire verkiezingen vonden plaats in 2002.

Ofschoon er sindsdien sprake is van burgerlijk ongehoorzaamheid tegen het regime van Biya, weet hij niet van wijken. In 2004 werd hij als president herkozen met meer dan 80% van de stemmen door middel van een (door internationale waarnemers genoemde) verkiezingsfraude. In de zomer van 2005 werden een aantal demonstraties van de oppositie voor eerlijkere verkiezingen door onder andere betere controle, technieken (inzet van computers bij tellen) enz. de kop in gedrukt door het leger en illegaal verklaard door de president Biya. Feitelijk is Kameroen een zogeheten schijndemocratie.

 

Geografie 

Oppervlakte: 475.442 km² = 14 x Nederland
Landsgrenzen:  Totaal:  4.591 km; met  Centraal Afrikaanse Republiek 797 km, Tsjaad 1.094 km, Republiek van Congo 523, Equatioriaal Guinee 189 km, Gabon 298 km, Nigeria 1.690 km,  kustlijn 402 km.
Klimaat: Tropisch aan de kust en droog en heet in het noorden.
Hoogste punt:  Fako 4.095 m
Natuurlijke hulpbronnen: Olie, bauxiet, ijzer, hout, waterkracht
Land gebruik: Landbouwgrond: 13%  permanent landbouwgrond: 2%  permanent weideland: 4%  bos: 78% anders: 3%
Geïrrigeerd land: 210 km² in 1993
Natuur rampen: Recente vulkanisch activiteiten gepaard gaande met verspreiding van giftig gas.
Milieuproblemen: Water overdraagbare ziektes, ontbossing, woestijnvorming, over bevissen en stroperij.
Extra probleem: De kans op vulkanische uitbarstingen; Mount Kameroen, de hoogste berg in de Sub-Sahara, is een actieve vulkaan.

De bevolking

Bevolkingsaantal: 23.130.708 (2014)
Bevolkingsdichtheid:: 32 inwoners per km²
Leeftijdsopbouw: 8 miljoen onder de 18 jaar en bijna 2,5 miljoen onder de 5 jaar.
Bevolkingsgroei: 2.41% in 2001
Kindersterfte: Het sterftecijfer in Kameroen is 17 per 1000 inwoners en het geboortecijfer 35 per 1000 inwoners.
Kinderen tot 5 jaar met ondergewicht: 22 %
Levensverwachting: De levensverwachting is 48 jaar, een stijging van twee jaar in vergelijking met 30 jaar geleden.
Vruchtbaarheidcijfer: 4,8 kinderen van een vrouw – gegevens van 2001
Verspreiding van AIDS bij volwassenen: 7,73 % in 1999,  aantal mensen met AIDS:  540.000 gegevens van 1999Aantal AIDS doden: 52.000 in 1999
Ethnisch groepen: In Kameroen leven er meer dan 230 etnische groepen. Het is, meer dan andere Afrikaanse landen, een “veelvolkerenstaat”. Alle hebben ze een eigen dialect. Sommigen hebben een invloed gehad op de ontwikkeling van Kameroen. De voornaamste bevolkingsgroepen zijn: De Fulbe, de Haussa en de noordelijke bergvolkeren (Kapsiki, Mandara, Mafa en Podoko) in het noorden. De vroegere Tikar die zijn opgegaan in de Bamoun, de Bamiléké en de Bafut in het noordwesten. De Bantouvolkeren (Douala, Bakoko en Basso) en de Pahouin (Fang, Beti en Bulu) in het centrum en het zuiden. De Pygmeeën in het zuidelijke regenwoud.

Kameroenese Hooglanders 31%, Equatoriale Bantu 19%, Kirdi 11%, Fulani 10%, Bantu van het Noord-westen  8%, Oostelijke Nigritic 7%, andere Afrikaanse stammen, waaronder Baka’s 13%, niet-Afrikanen minder dan 1%

Religies: Kameroen heeft een meervoudigheid aan godsdiensten. De voornaamste zijn het katholicisme (ca. 30%), het protestantisme (23%), de islam (22%) en animistische godsdiensten (25%). De christenen wonen voornamelijk in het zuiden en het westen van het land. In het noorden van Kameroen overheerst de islam.
Talen: De officiële taal is Frans en Engels; verder zijn er 24 Afrikaanse hoofdtaalgroepen
Alfabetisme: Definitie:  Lezen en schrijven boven de leeftijd van 15 jaar
totaal van de bevolking:  63,4% –  mannen:  75% –  vrouwen: 52,1%, in 1995

De overheid

Naam van het land: Republic of Cameroon – korte vorm: Cameroon
Type overheid: Republiek
Hoofdstad: Yaounde
Administratieve indeling: 10 provincies: Adamaoua, Centrum, Oost, Extreem-Noord, De Kust, Noord, Noord-Oost, Oost, Zuid, Zuid-Oost
Onafhankelijk sinds: 1 januari 1960 van Franse administratie onder toezicht van de VN
Nationale feestdag: Dag van de Republiek, 20 mei -1972
Grondwet: Aangenomen door een nationaal referendum op 20 mei 1972 en herzien in januari 1996
Stemrecht: Vanaf 20 jaar
Uitvoerende macht: Staatshoofd: President Paul Biya sinds 6 November 1982 Premier: Premier Ephraim Inoni Kabinet:  aangewezen door de president op voordracht van de eerste minister.

verkiezingen:  De president wordt gekozen voor een termijn van zeven jaar;

De presidentsverkiezingen in oktober 2004 zijn, in vergelijking met eerdere verkiezingen goed verlopen. Er was geen geweld en ondanks onregelmatigheden gaf de uitslag volgens internationale waarnemers in grote lijnen de wil van het volk weer. Problemen bestaan met betrekking tot de onafhankelijkheid van de organiserende instantie, de kiezersregistratie, de toegang van oppositie tot de media en een lage opkomst. Twee grote oppositie partijen (SDF en UDC) waren in 2003 een coalitie (CNRR) aangegaan maar faalden een gezamenlijke presidentskandidaat te nomineren. Biya, inmiddels 72 jaar,  kreeg 70 procent van de stemmen, de belangrijkste tegenstander, Ndi, bleef steken op 17 procent. De oppositie heeft nauwelijks toegang tot media en door de oppositie georganiseerde protesten worden steevast verhinderd door de politie. In december 2004 verving Biya de toenmalige premier en enkele andere leden van het kabinet. De volgende verkiezingen staan gepland voor 2007

 
Wetgevende macht: National Assembly (180 leden), gekozen voor periode van 5 jaar
Mensenrechten: zie ook: Amnesty International

over Kameroen

Kameroen zet zich niet actief in voor handhaving en bescherming van de mensenrechten. Hoewel de mensenrechtensituatie verbetert is, blijven er schendingen optreden.De veiligheidsdiensten van Kameroen schenden veelvuldig de mensenrechten. Zij maken zich schuldig aan buitensporig geweld, moord, verdwijning, mishandeling. Politieke oppositie en mensenrechten activisten zijn beperkt in hun bewegingen. De gevangenissen in Kameroen zijn overvol en de omstandigheden slecht. Dit leidde in januari 2005 toto een gevangenis opstand in Douala. De rechterlijke macht is corrupt en staat open voor politieke invloed. Het hooggerechtshof heeft pas in april 2004 geoordeeld over beroepschriften die naar aanleiding van de verkiezingen van 2002 waren opgesteld. Militaire tribunalen hebben jurisdictie over een aantal civiele misdaden. Hoewel de geschreven media vrij is, is de televisie in handen van de staat. Er zijn regelmatig protesten hier tegen, vooral tegen het verbod op homoseksualiteit.

Kameroen staat al jaren in de top van de lijst van meest corrupte landen (Transparancy International). De devaluatie van de CFA in 1994 en de daarmee samenhangende feitelijk verlaging van de ambtenaren salarissen heeft dit verergerd. Tot nu toe lukt het de regering niet corruptie structureel en effectief aan te pakken..

Economische en sociale rechten zijn verankerd in de Grondwet. Zeker op het platteland kampt men met gebrek aan gezondheids- en onderwijsvoorzieningen. Maar ook in de arme wijken van de grote steden zijn deze rechten niet gewaarborgd.

De belangrijkste culturele rechten zijn eveneens in de Grondwet verankerd. De overheid neemt geen actie, niet negatief en niet positief, op dit terrein. Formele discriminatie komt dan ook niet voor. In de praktijk zijn Pygmeeën nogal eens slachtoffer van discriminatie. De positie van vrouwen is formeel gelijk aan die van mannen. In de praktijk zijn vrouwen achtergesteld (onderwijs, openbaar leven, etc.) en beheersen mannen de politiek e.d..

Ambassade van Kameroen in Nederland: Amaliastraat 14   2514 JC  Den Haag   070-3469715

 Economie

Economie: Kameroen heeft net als andere Afrikaanse landen te maken met een stijgende armoede. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De economie steunt vooral op de landbouw. Naast voedingsgewassen zoals maïs, bonen en sorghum voor eigen gebruik, telen ze tevens koffie, katoen, rubber, bananen en cacao voor de export. Maar net nu zijn er dalende prijzen voor deze goederen, waardoor de economie achteruit gaat. De olievoorraden, die vroeger voor een belangrijke inkomst zorgden, zijn tevens uitgeput. Daarnaast zit Kameroen, weliswaar iets minder dan andere Afrikaanse landen, in een wurggreep van buitenlandse schulden. De verplichtingen ten aanzien van hun schuldeisers en het onevenwichtige interne verdelingsbeleid zorgt grotendeels voor deze verarming. Toch is er sprake van een kleine economische groei. Die groei is gebaseerd op woudontginning, maar het aantal mensen dat hiervan kan profiteren is zeer beperkt.

De economische groeicijfers waren van 1985 tot 1995 negatief en liepen daarna langzaam op. Kameroen is één van de weinige landen in de CFA-zone die nauwelijks geprofiteerd heeft van de devaluatie van de CFA in 1994. Dit heeft vooral te maken met dalende prijzen van exportproducten en slecht beheer van de overheid,Belangrijkste bottlenecks voor het economisch herstel zijn een groot financieringstekort, een omvangrijke buitenlandse schuld en de alom aanwezige corruptie.Intussen (medio 1997) is de economische situatie wat verbeterd. In enkele sectoren trekt de economie aan (katoen)., Met het IMF en de Wereldbank zijn letters of intent getekend en Frankrijk heeft zich bereid verklaard op korte termijn een financiële injectie te geven.

De belangrijkste groeisector is de oliewinning. Nieuwe boringen worden verricht in het Noordwesten en de pijplijn vanuit Tsjaad naar Kribi in Zuid Kameroen opent eveneens extra perspectieven. Ook groeit de houtexport, maar op een niet-duurzame wijze. De belangrijkste producten die ingevoerd worden zijn machines, elektronica, transportmiddelen, brandstoffen en voedsel. België is na China (16,8%), Frankrijk (16,6%) en Nigeria (12,3%) de belangrijkste importeur van goederen in Kameroen (5,3%) (2011). Het bnp per hoofd bedraagt 640 dollar. In België bedraagt dit 25.820 dollar. Van de bevolking leeft 17% van minder dan 1 dollar per dag. Jaarlijks krijgt Kameroen ongeveer 632 miljoen dollar ontwikkelingssteun, wat overeenkomt met 7% van het totale bnp. De munteenheid is de CFA-frank, uitgegeven door B.E.A.C. Het is de eenheidsmunt in Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Congo-Brazzaville, Equatoriaal-Guinea en Gabon.

 
Bruto Nationaal Product: $ 26.1 miljard in 2000
Groei BNP: 4.4% in 2000
BNP per hoofd van de bevolking: $ 640 in 2011
Bevolking onder de armoedegrens: 48% in 2000
Inflatie van de consumptieartikelen:  2% in 2000
Arbeidskrachten per sector: Landbouw en visserij 70%,  industrie en handel (13%), diensten (17%)
Werkeloosheidcijfer: 30% in 1998
Budget: Inkomsten$ 2,1 miljard,
uitgaven $ 2,1 miljard,
Industrie: Olie productie en raffinage, voedsel verwerking, lichte consumptiegoederen, textiel, hout.
Elektriciteitsproductie: 3.47 miljard kWh in 1999 – fossiele brandstof 2,59 %, hydro 97,41 %
Elektriciteitsconsumptie: 3.227 miljard kWh in 1999
Landbouw producten: Koffie, cacao, katoen, rubber, bananen, oliezaden, granen, vee, hout.
Export: $ 2.1 miljard in 2000
Export – goederen: Ruwe olie en olieproducten, hout, cacao bonen, aluminium, koffie, katoen.
Export – partners: Italië 24%, Frankrijk 18%, Nederland 10% in 2000
Import: $1.6 miljard in  2000
Import – partners: Frankrijk 29%, Duitsland 7%, VS 6%, Japan 6% in 2000
Importgoederen: Machines, transport benodigdheden, brandstof, voedsel.
Buitenlandse schuld: $10.9 miljard in 2000
Economische hulp: Op 23 januari 2001 zijn de donorlanden verenigt in de “Paris Club” overeen gekomen dat de schuld van $1.3 miljard  gereduceerd wordt tot $ 900 miljoen; De totale buitenlandse schuld is nu $1.26 miljard
Geld: Frank CFA    – 1 EUR = 656 CFA – 1 CFA = 0.0015 EUR per 26 januari 2006

Diversen

Internet landencode: .cm
Internet  Providers  1  in 2000
Internet gebruikers: 20.000  in 2000
Spoorwegen: 1.104 km
Wegen: Totaal: 34.400 km geasfalteerd: 4.288 km – on geasfalteerd: 30.012 km in 1996
Havens: Bonaberi, Douala, Garoua, Kribi, Tiko

Comments are closed.

  • Africa Web TV