Gegevens

Gegevens van Ethiopië

 

De geschiedenis:bron: o.a. Ministerie van Buitenlandse zaken De Ethiopische beschaving vindt haar oorsprong in het rijk van Axum. Dit rijk kwam in de derde eeuw voor Christus tot bloei en heeft tien eeuwen stand gehouden. Rond 330 n.C. kregen Syrische monniken invloed op het hof van Axum. Zo deed het christendom dat uitgroeide tot Ethiopische orthodoxie, zijn intrede in deze handelsnatie. Zie ook: Ethiopië NieuwsIn de zevende eeuw veroverden moslims grote delen van de Hoorn van Afrika. Zij stichtten vele havensteden (o.a. Berbera, Mogadishu en Mombasa) en sloten zo het rijk van Axum in. Vluchtende Afars van het rijk van Axum trokken zuidwaarts en brachten het christendom weer tot grote bloei. Zij bouwden de rotskerken van Lalibela. Yekuno-Amlak greep de macht in 1268. Hij beweerde af te stammen van de bijbelse koningin van Sheba. Tot 1855 bestond het huidige Ethiopië uit christelijke en islamitische staatjes die regelmatig aangevallen werden door Oromo’s, Afars en Somali’s. In 1855 riep de christelijke edelman (Ras) Kassa zichzelf uit tot keizer Tewodros. Hij delfde het onderspit tegen de Britten, die trachtten het gebied rond het Suez-kanaal te beheren. De opening van dit kanaal in 1869 leidde tot een run op de Rode Zeekusten door de Britten (Aden), Italië (Assab en later Eritrea) en Frankrijk (Djibouti).

De nieuwe Ethiopische machthebber Menelik sloot in 1896 een verdrag met Italië (het Verdrag van Wichale), waarover al spoedig onenigheid ontstond. Zijn (Afrikaans) leger versloeg de Italianen, tot ontsteltenis van Europa. Italië behield Eritrea. De Ethiopisch-Eritrese grens werd vastgelegd. Dit belette Menelik niet gebieden in het oosten, zuiden en westen te veroveren. In 1887 werd Addis Abeba (‘Nieuwe Bloem’), de nieuwe hoofdstad van Ethiopië.

Na zijn dood in 1908 werd Menelik opgevolgd door zijn dochter Zawditu onder regentschap van eerst Ras Tefema en later Ras Tafari. In 1930 werd Ras Tafari tot keizer Haile Selassie gekroond (hij beweerde afstammeling van koning Salomon te zijn, hetgeen jarenlang was vastgelegd in artikel 1 van de grondwet van Ethiopië). Zijn regeerperiode tot 1974 werd van 1935 tot 1941 onderbroken door Mussolini. In 1962 annexeerde Ethiopië Eritrea, waarna de bloedige Eritrese afscheidingsoorlog begon. Ook in Ethiopië groeide de ontevredenheid, o.a. door de verdeel- en heerspolitiek en het slechte beleid na de grote droogte van 1973. Dit mondde in 1974 uit in studentenprotesten en een succesvolle legercoup. De militaire Derg-regering oefende een terreurbewind uit. Dit heeft vele honderd-duizenden slachtoffers gekost en was aanleiding voor zowel Tigrayers als Oromo’s hun eigen bevrijdingsoorlog aan te vangen.

De leider van de Derg, kolonel Mengistu Haile Mariam, kreeg steun van de Sovjet-Unie toen de Somalische President Siad Barre met steun van de VS de Ogaden-woestijn trachtte te veroveren. Het einde van de Sovjet-Unie en de Eritrese militaire successen braken het Dergbewind op. Het Tigrayse People’s Liberation Front (TPLF) trok in mei 1991 Addis Abeba binnen. Deze beweging vormde een coalitie met andere verzetsgroepen, genoemd de Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front. Enkele andere verzetsbewegingen, zoals het Oromian Liberation Front (OLF), maakten aanvankelijk deel uit van deze coalitie. De EPDRF regeert sinds 1991 in Ethiopië.

In mei 1998 is een grensconflict uitgebroken tussen Ethiopië en Eritrea. Tijdens de eerste weken van dit conflict werden aan beide zijden bombardementen uitgevoerd. Ondanks bemiddelingspogingen van de OAE, de VS en Rwanda braken begin 1999 de eerste hevige grondgevechten uit. Medio 1999 raakte het conflict in een patstelling en hervatten beide partijen de onderhandelingen onder leiding van de OAE. Deze mislukten echter. Op 12 mei 2000 begon Ethiopië wederom een grootschalig militair offensief, dat aanzienlijke terreinwinst opleverde. Na bemiddeling van de OAE in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten tekenden beide landen op 18 juni 2000 een staakt-het-vuren overeenkomst. Na de ondertekening van deze overeenkomst hebben de proximity-talks tussen Ethiopië en Eritrea in Washington in juli 2000 een agenda voor de volgende ronde opgeleverd: compensatie, demarcatie en de definitieve vredesregeling. Op 12 december 2000 hebben beide partijen een vredesovereenkomst getekend. Sinds de ondertekening van het staken van de vijandelijkheden is deze situatie gehandhaafd. Eveneens is door beide partijen al een aantal vertrouwenwekkende maatregelen genomen, echter er is nog een lange weg te gaan naar de normalisatie van de relatie tussen Ethiopië en Eritrea.

Voor de laatste ontwikkelingen: zie ook: Links

 

 Geografie

Oppervlakte: 1.127.127 miljoen km² = 34 x Nederland
Landsgrenzen: Totaal: 5.311 km  Landen: Djibouti 337 km, Eritrea 912 km, Kenia 830 km, Somalië 1.626 km, Soedan 1.606 km
Klimaat: Heet en droog in de laaglanden, koel en vochtig in de hooglanden.
Hoogste punt: Ras Dejen 4.620 m
Natuurlijke hulpbronnen: Kleine hoeveelheid goud, platinum, koper, potash,  gas, waterkracht
Land gebruik: landbouwgrond: 12%  permanent landbouwgrond: 1%  permanent weideland: 40%  bos: 25% anders:  22%
Geïrrigeerd land: 1.900 km² in 1993
Natuur rampen: Geologische activiteit Great Rift Valley is oorzaak van aardbevingen, vulkanische erupties; terugkerende droogtes
Milieuproblemen: Ontbossing; overbeweiding; bodemerosie; woestijnvorming

De bevolking

Bevolkingsaantal: 65.891.874  inwoners – Dit getal kan ernstig worden beïnvloed ten gevolgen van AIDS
Bevolkingsdichtheid: 56 inwoners per km² (2000)
Leeftijdsopbouw: 0-14 jaar: 41.95% – 15-64 jaar: 55.26% – 65 jaar en ouder: 2.79%  in 2001
Bevolkingsgroei: 2,6% in 2001
Kindersterfte: 99.96 doden op 1000 levend geborenen gegevens van 2001In vergelijk met NL: 4,37
Kinderen tot 5 jaar met ondergewicht: 47%  in 2000
Drinkwater: 34% van de mensen hebben toegang tot veilig drinkwater in 1999
Levensverwachting: Vrouwen 44,9 , mannen 43,3 in 1999  In vergelijk met NL = 78,43 jaar
Vruchtbaarheidcijfer: Gemiddeld 7 kinderen per vrouw in 2001
Verspreiding van AIDS bij volwassenen: 10.63%  – aantal mensen met AIDS  3 miljoen; aantal AIDS doden: 280.000 gegevens van 1999
Etnische groepen: Oromo 40%, Amhara en Tigre 32%, Sidamo 9%, Shankella 6%, Somali 6%, Afar 4%, Gurage 2%, anderen 1%
Religies: Islam 45%, Ethiopisch Orthodox 35%, overig Christelijk 10%, animistische godsdiensten 10%
Talen: Er zijn meer dan 70 talen met meer dan 200 dialecten. De meest gesproken talen zijn Amhaars, Tigrinya, Afar, Somali en Oromya.
Alfabetisme: Definitie:  Lezen en schrijven boven de leeftijd van 15 jaar
totaal van de bevolking: 35.5%  –  mannen: 45.5% –  vrouwen: 25,3 % in 1995

De overheid

Naam van het land: Ityop’iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik
korte vorm: Ityop’iya
Type overheid: Federale republiek
Hoofdstad: Addis Abeba
Administratieve indeling: 

 

Ethiopië bestaat uit elf bestuurlijke regio’s, te weten Tigre, Afar, Amhara, Oromia, Somalia, Gambela, Beni Shangul, Gumuz, de twee stadsregio’s Harar en Addis Abeba en de Southern Ethiopian People’s Regions, welke bestaat uit meerdere sub-regio’s bevolkt door diverse volken. De regio’s hebben een redelijke mate van autonomie, maar de bestuurlijke capaciteit is nog zwak. Ook in de regio’s is het bestuur grotendeels in handen van EPDRF-leden. De regio’s hebben een etnische en linguïstische basis; men spreekt derhalve van “nationaliteiten”.
Onafhankelijk sinds: Het oudste onafhankelijk land in Afrika en een van de oudste in de wereld; tenminste 2000 jaar oud.
Nationale feestdag: Nationaliteitsdag; omverwerping van het regime van MENGISTU regime op 28 mei 1991
Grondwet: geratificeerd in december 1994; effectief op 22 augustus 1995
Stemrecht: Vanaf 18 jaar
Uitvoerende macht: Staatshoofd: President Negaso Gidada sinds 22 augustus 1995De president wordt gekozen door Nationale Vergadering voor een termijn van 6 jaar.

Minister-President: Meles Zenawi

KabinetIn de grondwet van december 1994 is bepaald dat er een raad van ministers is die worden aangezocht door de minister-president en goedgekeurd wordt door de Nationale Vergadering.

 
Wetgevende macht: Nationale Vergadering, bestaande uit twee kamersverkiezingen: De laatste werden gehouden op 14 mei 2000, de volgende staan gepland voor mei 2005)

Ethiopië is een federale republiek. De EPDRF richtte in 1991 een staatsraad op, en besloot tijdens een overgangsperiode van drie jaar een nieuwe grondwet op te stellen. De leider van het TPLF, Meles Zenawi, werd de leider van het EPDRF. Eind 1994 werd de nieuwe grondwet aangenomen door de twee kamers van de Nationale Vergadering. De tweede kamer bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers; de eerste kamerleden worden gekozen door de leden van de regionale overheden. Het kabinet, de Minister-President en de President worden benoemd door de eerste kamer. De President vervult uitsluitend een ceremoniële functie.

 
Buitenlands Beleid: Het buitenlands beleid van Ethiopië wordt volledig bepaald door het grensconflict met Eritrea, dat in mei 1998 uitbrak. In de staakt-het-vuren overeenkomst van mei 2000 verzochten beide landen de VN toe te zien op de uitvoering van de wapenstilstand. Deze voorziet in de vorming van een gedemilitariseerde bufferzone, de ‘Temporary Security Zone’ (TSZ). Een ‘monitoring mission’ (UNMEE: United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea) zal erop toezien dat op de grond een gunstig klimaat wordt geschapen voor het vredesproces. Aan deze missie hebben van december 2000 t/m 11 juni jl. ca.1100 Nederlandse militairen deelgenomen. Op 12 december 2000 hebben beide partijen een vredesovereenkomst getekend. Daarnaast zijn de partijen overeengekomen voor twee centrale twistpunten, te weten demarcatie van de grens en compensatie (exclusief directe oorlogsschade), twee onafhankelijke internationale commissies op te richten. Deze commissies zijn in Den Haag gevestigd en functioneren volgens de ‘Optional Rules’ van het Permanent Hof van Arbritrage. Het conflict tussen Ethiopië en Eritrea heeft repercussies voor de stabiliteit in de gehele Hoorn, o.a. omdat Eritrea Ethiopische oppositiegroepen als het Oromo Liberation Front (OLF) zou steunen, die opereren in de grensgebieden met Somalië en Kenia.
 
Mensenrechten:zie ook:

Amnesty Intenational

 

Het huidige bewind heeft een betere reputatie op mensenrechtengebied dan het (voorgaande) Derg-regime. De mensenrechtensituatie is desondanks een punt van zorg. Zo werd een vakbondsleider in het voorjaar van 1997 onder verdachte omstandigheden door de politie doodgeschoten. Andere oppositie- en vakbondsleiders zitten gevangen of zijn gevlucht. De processen tegen Derg-aanhangers verlopen traag.

Economie

Economie: Sinds 1991 heeft Ethiopië een beleid gevoerd van privatisering, liberalisering en deregulering, aangevuld door een anti-inflatie beleid. Dit leidde in 1996 tot een groei van rond de 10% van het BNP. Het huidige conflict met Eritrea vormt door de hoge defensie-uitgaven echter een bedreiging voor deze economische progressie. Ondanks het feit, dat Ethiopië haar uiterste best doet om het consolideren van macro-economische stabiliteit niet in gevaar te brengen, vormt het conflict op de middel- tot lange termijn een bedreiging voor de gemaakte progressie.De economische groei was in 2000 4,5% en in 1999 1,5% .

In 1996 was de groei nog 10,6% maar er is een scherpe terugval door conflict met Eritrea.

 
Bruto Nationaal Product: $45,6 miljard in 2000
Groei BNP: 2% in 2000
BNP per hoofd van de bevolking: $ 600 in 2000
Bevolking onder de armoedegrens: 42%  in 1992
Inflatie van de consumptieartikelen:  5% in 2000
Arbeidskrachten per sector: Landbouw en veehouderij 80%, overheid en diensten 12%, industrie en  constructie 8%
Arbeidskrachten:  Miljoen in 1998
Budget: Inkomsten: $ 1 miljard,
Uitgaven$ 1.48  miljard, inclusief kapitaal uitgaven in 2000
Industrie: Voedselproductie, drank, textiel, chemische producten, metaalbewerking, cement.
Elektriciteitsproductie: 1.625 kWh in 1999
Bron van de elektriciteitsproductie: Waterkracht:  96.92% fossiele brandstof:3.08% in 1999
Elektriciteitsconsumptie: 1.511 kWh in 1999
Landbouw producten: Koffie, qat, oliehoudende zaden, rietsuiker, aardappelen, vee, schapen, geiten
Export: $ 450 miljoen  officiële schatting in 2000
Export producten: Koffie, qat, oliehoudende zaden, goud, leerproducten
Export – partners: Duitsland 16%, Japan 13%, Djibouti 10%, Saudi-Arabië 7% in 1999
Import: $ 1.675 miljard in  2000
Importgoederen: Industriële en elektrische machinerieën, gemotoriseerde voertuigen,  metaalproducten
Import – partners:  Saudi Arabië 28%, Italië 10%, Rusland 7%, VS 6% in 1999
Buitenlandse schuld: $ 5,5 miljard in 1999
Economische hulp: $ 367 miljoen in 1996
Geld: Birr; geldcode:ETB; een euro = 105254 Birr – een Birr = 0,095 euro per 1/6 ’04

Diversen

Internet landen code: .et
Internet Providers: 1 in 2000
Internet gebruikers: 7.200  in 1999
Spoorwegen: 681 km
Wegen: 24.145 km waarvan 3.290 km geasfalteerd
Havens: Ethiopië is geheel omsloten door land. Er was een overeenkomst met Eritrea voor het gebruik van de havens van Assab en Massawa; sinds het grens conflict met Eritrea is dit niet meer mogelijk. Ethiopië gebruikt nu de haven van Djibouti voor de invoer van bijna alle goederen.

Comments are closed.

  • Africa Web TV